Aanmelden
Menu

Methodisch werken met een begeleidingsplan

Methodisch werken met een begeleidingsplan

Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan onze cliënten vindt ULCO het werken volgens een goed opgezet plan belangrijk.

Traject van begeleidingsplan

We verzamelen informatie, we stellen behoeften en problemen vast, bepalen doelen, we stellen de activiteiten vast en maken hier een gerichte planning voor. We zorgen voor de uitvoering van de activiteiten en zullen continu evalueren en zo nodig de zorg en ondersteuning bijstellen. Dit doen we natuurlijk steeds in nauw overleg met jou en daar waar gewenst met ouders/opvoeders of andere betrokkenen zoals leerkrachten, vrienden etc.

Er wordt cyclisch gewerkt; dat wil zeggen dat we op basis van de evaluatie de zorg of ondersteuning bijstellen en alle stappen opnieuw doorlopen. Deze stappen worden vastgelegd in het begeleidingsplan.

Vraaggericht werken

De zorg en ondersteuning voor onze cliënten wordt zoveel mogelijk afgestemd op jouw wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Door methodisch te werken gaan we gestructureerd na wat die wensen en mogelijkheden zijn en maken we duidelijke afspraken met de cliënt, die wij vervolgens vastleggen in het plan. Bovendien evalueren we voortdurend, zodat de zorg afgestemd blijft op jou als cliënt.

Bij vraaggericht werken laten we de regie zoveel mogelijk bij jou als cliënt. Daarom vervul je een belangrijke functie in het opstellen van het plan.

Cyclisch werken

Methodisch werken houdt in dat we volgens een vaste werkwijze werken. We doorlopen steeds een aantal stappen die regelmatig geëvalueerd worden.
Op basis van de evaluatie van de zorg/ondersteuning vindt bijstelling plaats. We gaan dan weer opnieuw informatie verzamelen, doelen vaststellen enzovoort, waardoor de cyclus opnieuw begint.

Het cyclisch werken zorgt ervoor dat ULCO planmatig en gestructureerd werkt. We handelen steeds op basis van een vastgestelde behoefte of vraag. Evalueren helpt om ons scherp te houden en om te bepalen of we steeds het optimale doen wat nodig is.